Statut

Statut Fundacji Centrum Analiz dla Rozwoju

Część 1. Postanowienia ogólne

Art. 1. [Fundacja]

 1. Fundacja Centrum Analiz dla Rozwoju, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Fundatorów: Łukasza Borchmanna, Jakuba Kopę, Szymona Janusa, Leszka Lacha, Jolantę Mikołajczyk, Pawła Potrepko i Patryka Wachowca.
 2. Fundację ustanowiono aktem notarialnym, sporządzonym przed zastępcą notarialnym Anną Hupert-Gabryś, zastępcą Szymona Krzyszczuka – notariusza w Warszawie w dniu 23 października 2015 r. w kancelarii notarialnej przy ul. Mokotowskiej 60 lok. 24 w Warszawie (repertorium A nr 4728/2015), po uwzględnieniu zmian z dnia 9 lutego 2016 r., wynikających z aktu notarialnego (repertorium A nr 545/2016).
 3. Fundatorzy wskazują ministra właściwego do spraw gospodarki ze względu na cele Fundacji wymienione w art. 7.

Art. 2. [Siedziba i zakres terytorialny działania]

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów Fundacja może działać również poza jej granicami.

Art. 3. [Oddziały i jednostki organizacyjne]

Fundacja może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne.

Art. 4. [Nazwa]

 1. Fundacja może używać nazwy skróconej “Centrum Analiz dla Rozwoju” oraz skrótowca “CADR”, który należy wymawiać i odmieniać w języku polskim tak, jak rzeczownik “kadr”.
 2. Dla celów związanych ze współpracą z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

Art. 5. [Pieczęcie i logo]

Fundacja może używać pieczęci i stosować wyróżniające ją znaki graficzne.

Art. 6. [Zakres czasowy działania]

Czas działania fundacji jest nieoznaczony.

Część 2. Cele i zakres działalności Fundacji

Art. 7. [Cele]

Celem Fundacji jest działalność na rzecz:

 1. wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;
 2. wspierania rozwoju innowacyjności;
 3. przejrzystości działania organów władzy publicznej oraz pozostałych instytucji życia publicznego;
 4. upraszczania obowiązującego prawa;
 5. upowszechniania myśli strategicznej;
 6. wspierania rozwoju nauki prawa, administracji, ekonomii, finansów, nowych technologii, bezpieczeństwa narodowego i geopolityki.

Art. 8. [Formy działania]

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. studia i badania naukowe;
 2. programy edukacyjne;
 3. gromadzenie, tłumaczenie lub opracowywanie informacji i materiałów;
 4. spotkania, seminaria, szkolenia, kursy, konferencje naukowe lub inne imprezy publiczne;
 5. sporządzanie lub zlecanie publikacji, w szczególności: analiz, ekspertyz, opinii, raportów, komentarzy i informacji zbiorczych;
 6. uczestnictwo w procesie legislacyjnym, w szczególności poprzez:
  1. udział w posiedzeniach organów stanowiących prawo,
  2. przygotowywanie projektów aktów prawnych,
  3. analizowanie obecnie obowiązującego prawa i formułowanie postulatów jego nowelizacji;
 7. monitorowanie działalności organów władzy publicznej oraz pozostałych instytucji życia publicznego;
 8. upowszechnianie dostępu do informacji publicznej;
 9. budowę narzędzi informatycznych;
 10. prowadzenie działalności informacyjnej, w tym redagowanie serwisu internetowego i organizowanie kampanii promocyjnych lub konkursów;
 11. doradztwo i współpracę, w szczególności z krajowymi i zagranicznymi: osobami fizycznymi, przedsiębiorstwami, organizacjami społecznymi lub politycznymi, instytucjami państwowymi, szkołami wyższymi, ośrodkami badawczymi i mediami;
 12. przyznawanie nagród, odznak i wyróżnień.

Art. 9. [Współpraca z innymi podmiotami]

 1. W zakresie realizacji celów statutowych Fundacja może podejmować współpracę z podmiotami krajowymi lub zagranicznymi, a także zrzeszać się w ramach takich podmiotów.
 2. Współpraca, o której mowa w ust. 1 może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, merytorycznego, albo częściowego lub całkowitego finansowania wspólnych działań.

Część 3. Majątek i dochody Fundacji

Art. 10. [Majątek]

 1. Majątek Fundacji stanowią: majątek pierwotny oraz mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Na majątek pierwotny składa się kwota w wysokości 700 zł (siedemset złotych), przekazana w równej części przez Fundatorów.

Art. 11. [Dochody]

 1. Na dochody Fundacji, stanowiące mienie nabyte, składają się w szczególności:
  1. darowizny, spadki i zapisy;
  2. dotacje i subwencje;
  3. dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
  4. odsetki od kapitału i dochody z papierów wartościowych;
  5. świadczenia pieniężne i nawiązki;
  6. dochody z majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych Fundacji.
 1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów i subwencji mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.

Część 4. Organy Fundacji

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Art. 12. [Organy]

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundatorów (Rada);
 2. Zarząd Fundacji (Zarząd).

Art. 13. [Zakres członkostwa]

Nie można być członkiem więcej niż jednego organu Fundacji.

Art. 14. [Wygaśnięcie członkostwa]

Wygaśnięcie członkostwa w organach Fundacji następuje z chwilą:

 1. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
 2. uprawomocnienia się wyroku skazującego za popełnienie przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowego;
 3. złożenia pisemnej rezygnacji.

Art. 15. [Podejmowanie decyzji]

 1. Decyzje organów Fundacji mogą być podejmowane na ich posiedzeniach lub przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie organów Fundacji wyrażą na to zgodę.
 2. Decyzje podejmowane w organach Fundacji w drodze głosowania są jawne, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w ust. 3.
 3. Głosowanie tajne odbywa się na wniosek członka organu Fundacji.
 4. Podczas głosowania zabronione jest wstrzymanie się od głosu.
 5. Członkom organów Fundacji, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu zezwala się na oddanie głosu w trybie obiegowym, w terminie określonym każdorazowo przez biorących udział w głosowaniu członków organu, przy czym termin ten nie może być krótszy niż liczba dni odpowiadająca liczbie członków organu Fundacji, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu oraz nie dłuższy niż 7 dni. O terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, członków organów Fundacji, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu zawiadamia niezwłocznie członek organu Fundacji odpowiedzialny za organizację jego pracy. Oddanie głosu w sposób opisany w zdaniach poprzednich traktuje się jako wzięcie udziału w głosowaniu.
 6. Decyzje organów Fundacji wyrażone w formie pisemnej sporządza i podpisuje członek organu Fundacji odpowiedzialny za organizację jego pracy.

Art. 16. [Regulaminy organizacyjne]

Organy Fundacji mogą uchwalić swoje regulaminy organizacyjne, zawierające w szczególności normy dotyczące sposobu działania organu oraz podziału czynności między jego członkami.

Rozdział 2. Rada Fundatorów

Art. 17. [Skład]

Rada składa się z Fundatorów, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 3.

Art. 18 [Członek-Senior]

 1. Wyróżnia się funkcję Członka-Seniora, którym jest członek Rady powoływany każdorazowo przez Radę po zmianie składu Zarządu.
 2. Pierwszym Członkiem-Seniorem, do chwili zmiany składu Zarządu, jest Jakub Kopa. W sytuacji, o której mowa w art. 20 ust. 4, gdy nie bierze on udziału w głosowaniu, rozstrzygający głos mają kolejno: Leszek Lach, Szymon Janus i Łukasz Borchmann.

Art. 19. [Kompetencje]

Do wyłącznych kompetencji Rady należą:

 1. zmiana statutu Fundacji, w tym jej celów;
 2. podejmowanie decyzji w sprawie nawiązywania współpracy oraz połączenia Fundacji z inną fundacją;
 3. podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji i przeznaczenia pozostałego po niej majątku;
 4. podejmowanie decyzji w sprawie prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej;
 5. powoływanie Członka-Seniora i wskazywanie członków Rady, którzy będą mieli rozstrzygający głos w sytuacji określonej w art. 20 ust. 4;
 6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 7. powoływanie Prezesa Zarządu;
 8. sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością Zarządu;
 9. wyrażanie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłych czynności Fundacji zgodnie z art. 26 ust. 3;
 10. podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia oddziałów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji;
 11. podejmowanie decyzji w sprawie przyznania nagród, odznak i wyróżnień;
 12. wykładnia postanowień statutu;
 13. pozostałe kompetencje wyraźnie wskazane w statucie.

Art. 20. [Podejmowanie decyzji]

 1. Rada podejmuje decyzje w drodze konsensusu przy udziale wszystkich jej członków.
 2. W przypadku braku konsensusu lub braku obecności wszystkich członków Rady, na każdorazowy wniosek członka Rady decyzje podejmowane są w drodze głosowania.
 3. Decyzje podejmowane w drodze głosowania zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
 4. W przypadku równej liczby głosów, za rozstrzygający uznaje się głos Członka-Seniora, a w razie jego nieobecności – kolejnych członków Rady wskazanych przez Radę
 5. Głosowanie, o którym mowa w ust. 4 jest jawne dla członków Rady.

Art. 21. [Organizacja pracy]

 1. Za organizację pracy Rady odpowiada Członek-Senior.
 2. Członek-Senior, który odpowiada za organizację pracy Rady może każdorazowo powierzyć tę funkcję innemu członkowi Rady, zawiadamiając niezwłocznie pozostałych członków Rady.

Rozdział 3. Zarząd

Art. 22. [Skład]

 1. Zarząd składa się z trzech członków.
 2. W skład Zarządu wchodzą trzej członkowie Rady powoływani przez Radę.
 3. Członkowie Rady z chwilą powołania do Zarządu zostają zawieszeni w prawach członka Rady na okres ich kadencji w Zarządzie.
 4. Rada może w każdej chwili odwołać członka Zarządu na umotywowany wniosek członka organu Fundacji większością dwóch trzecich głosów przy udziale co najmniej dwóch trzecich członków Rady.

Art. 23. [Kadencja]

 1. Kadencja członka Zarządu trwa rok, z tym że co cztery miesiące następuje zmiana jednego członka Zarządu.
 2. Członkami pierwszego Zarządu są: Jolanta Mikołajczyk, Paweł Potrepko i Patryk Wachowiec, z tym że – dla zachowania rotacji w Zarządzie – kadencja Jolanty Mikołajczyk upływa po roku, kadencja Pawła Potrepko upływa po 8 miesiącach, a kadencja Patryka Wachowca po 4 miesiącach od dnia uzyskania przez Fundację osobowości prawnej.
 3. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Zarządu, bądź wygaśnięcia członkostwa, pełniącym funkcję członka Zarządu na okres do końca jego kadencji jest członek Rady powołany przez Radę.

Art. 24. [Kompetencje]

 1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji, kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących Fundacji niezastrzeżonych dla innych organów Fundacji.

Art. 25. [Podejmowanie decyzji]

Do podejmowania decyzji przez Zarząd stosuje się odpowiednio art. 20, z tym że w przypadku równej liczy głosów, za rozstrzygający uznaje się głos Prezesa Zarządu.

Art. 26. [Prowadzenie spraw Fundacji]

 1. Każdy członek Zarządu może prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji po poinformowaniu pozostałych członków Zarządu.
 2. Jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Fundacji, niezbędne jest uzyskanie uprzedniej jednomyślnej zgody wszystkich członków Zarządu.
 3. W przypadku, gdy co najmniej jeden członek Zarządu nie wyrazi zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 2, członek Zarządu wnioskujący o zgodę może dokonać takiej czynności po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady, z pominięciem Zarządu.
 4. Rada może ustanowić szczegółowy zakres spraw przekraczających zakres zwykłych czynności Fundacji, jak i zasady oraz tryb uzyskiwania przez członka Zarządu zgody na prowadzenie takich spraw.

Art. 27. [Składanie oświadczeń woli]

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa co najmniej jeden członek Zarządu.

Art. 28. [Prezes Zarządu]

 1. Za organizację pracy Zarządu odpowiada Prezes Zarządu powoływany przez Radę każdorazowo po zmianie składu Zarządu.
 2. Pierwszym Prezesem Zarządu jest Patryk Wachowiec.

Część 5. Przepisy końcowe

Art. 29. [Zmiana statutu]

 1. Zmian statutu dokonuje Rada.
 2. W przypadku zmiany statutu niezwłocznie publikuje się jego tekst jednolity.

Art. 30. [Połączenie z inną fundacją]

Po uzyskaniu jednomyślnej decyzji Rady, Fundacja może połączyć się z inną fundacją na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

Art. 31. [Likwidacja Fundacji]

 1. Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia założonych celów lub wyczerpania majątku.
 2. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez Radę. W przypadku niepowołania likwidatora, likwidację Fundacji przeprowadza Prezes Zarządu.
 3. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.

Art. 32. [Przeznaczenie majątku]

Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

Warszawa, 23 października 2015 r.