Centrum Analiz dla Rozwoju

Instytut CADR jest nowo powstałą fundacją zabiegającą o przejrzystość instytucji życia publicznego, wspomaganie rozwoju gospodarczego, innowacyjności i edukacji, wspieranie rozwoju nauki prawa, administracji, ekonomii, finansów, nowych technologii, bezpieczeństwa narodowego i geopolityki.

Dowiedz się więcej

Petycja ws. zmiany ustawy lustracyjnej (wraz z projektem ustawy)

W dniu dzisiejszym Zarząd Fundacji CADR złożył do Sejmu petycję ws. w sprawie wszczęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 
ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Do pisma załączono projekt ustawy wraz z uzasadnieniem, mający na celu usunięcie luki prawnej, która pojawiła się w ustawie lustracyjnej po wejściu w życie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. poz. 730). Jest to kolejny owoc współpracy Fundacji z kancelarią Pilch Piotrowski i Partnerzy.

Strategiczne partnerstwo Indii i Stanów Zjednoczonych odpowiedzią na wzrost Chin

Stany Zjednoczone i Indie podpisały porozumienie o współpracy, które umożliwia korzystanie przez ich siły zbrojne z baz wojskowych obu państw – zarówno lądowych, lotniczych jak i morskich. Logistics Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA) zakłada współpracę w celu uzupełnienia zapasów i dokonania napraw. We wspólnym oświadczeniu zaznaczono, że jest to krok w kierunku budowania więzi obronnych tworzonych w celu przeciwdziałania morskiej asertywności Chin.

Ile partii jest w polskim parlamencie?

Zainspirowani tekstem Przestrzeń ideologiczna oparta na politycznych faktach oraz artykułem Analyzing the US Senate in 2003: Similarities, Networks, Clusters and Blocs dokonaliśmy analizy wszystkich głosowań jakie miały miejsce w bieżącej kadencji Sejmu, skupiając się na indywidualnych posłach.

(Nie)zanonimizowane orzeczenia sądowe

W toku analizy orzeczeń sądowych związanych z działalnością Fundacji, jeden z naszych ekspertów natrafił na niepokojąco częste błędy w anonimizacji orzeczeń. O ile dane osobowe w postaci imienia i nazwiska osób biorących udział w postępowaniu są anonimizowane w stopniu wystarczającym, o tyle nierzadko zdarza się, że adresy mailowe stron a nawet ich numery telefonów są ogólnodostępne

Oświadczenie w sprawie propozycji zmiany środków bezpieczeństwa stosowanych przy dostępnie do danych osobowych

W dniu wczorajszym Karol Breguła, znany szerzej jako Adam Dobrawy, wystosował petycję adresowaną do Minister Cyfryzacji, w sprawie zmiany przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. nota bene 1024)…

Petycja ws. zmiany ustawy – Prawo prasowe (wg załączonego projektu)

W dniu dzisiejszym Zarząd Fundacji CADR złożył do Sejmu petycję ws. wszczęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (komplet dokumentów). Do pisma załączono projekt ustawy wraz z uzasadnieniem, mający na celu likwidację istniejącej od przeszło 19 lat aksjologicznej luki prawnej w postaci odwołania w art. 2 ustawy do Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (!). petycja projekt ustawy uzasadnienie...

Skontaktuj się z nami